ALGEMENE VOORWAARDEN OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING / NEXTFACTOR

1.  Definities en interpretatie

De volgende termen behelzen:
“Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene voorwaarden.

“Belgische Schuldvordering”: elke vordering die wordt overgedragen via het NextFactor Platform of via invoice@nextfactor.be, en waarvan de Debiteur van de genoemde vordering in België is gevestigd.

“Betwistingskosten”: de kosten die door de Klant verschuldigd zijn indien een Schuldvordering na Overdracht geretrocedeerd dient te worden ingevolge bepalingen uit artikel 6 of artikel 11 van huidige Algemene Voorwaarden. Het bedrag van deze kosten is vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en wordt exclusief belastingen weergegeven.

“Bijzondere Voorwaarden”: de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn tussen NF en de Klant.

“Debiteur”: de organisatie, onderneming of zelfstandige die schuldenaar is van de Schuldvorderingen die worden overgedragen aan NF via het NextFactor Platform.

“Diensten”: de factoringdiensten geleverd door NF middels het NextFactor Platform, bestaande uit het onderzoek naar de solvabiliteit van de tegenpartij van de Klant, en het ontlasten van de Klant van het innen van de vordering en van het risico dat de vordering niet wordt gehonoreerd. Hiervoor zal NF een vergoeding in rekening brengen aan de Klant.

“IOS procedure”: “de Belgische buitengerechtelijke procedure tot invordering van onbetwiste schulden”

“Klant”: organisatie, onderneming of zelfstandige die een Overeenkomst met NF heeft afgesloten door het aanvaarden van de Algemene en Bijzondere voorwaarden of wenst af te sluiten met als doel om (door gebruik van het NextFactor Platform of via email) Schuldvorderingen over te dragen aan NF.

“Koopprijs”: de prijs van de Schuldvordering zoals deze vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden.

“NextFactor Platform”: de website uitgebaat door NF op het adres www.NextFactor.be met als doel de mogelijkheid te bieden aan Klanten om o.a. Schuldvorderingen over te dragen aan NF.

“NF”: NextFactor NV met maatschappelijke zetel gelegen te Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0767.651.664.

“Nominaal Bedrag van de Schuldvordering”: het totaalbedrag van de ter overdracht aangeboden factuur of reeks van facturen (Schuldvordering), inclusief btw maar na aftrek van reeds ontvangen deelbetalingen of credit nota’s die betrekking hebben op dezelfde factuur en exclusief schadebeding, intresten of andere verhogingen vanwege laattijdige betaling.

“Overdracht van Schuldvordering” of “Overdracht NextFactor”: de contractuele figuur waarbij de Klant aan NF het geheel van de rechten overdraagt, welke verbonden zijn aan de Schuldvordering die tot Overdracht wordt aangeboden op het NextFactor Platform, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten uiteengezet in de artikelen 1689 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en in onderhavige Algemene Voorwaarden.

“Overeenkomst”: de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

“Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die (in)direct kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

“Retrocessie”: de overdracht van de eerder door NF overgenomen Schuldvordering aan de Klant, aan een prijs identiek aan de initiële Koopprijs.

“Schuldvordering”: het geheel van openstaande facturen die samen de vordering vormen die Klant heeft op een Debiteur.

“Waarborg”: Bedrag vermeld in de Bijzondere voorwaarden dat de Klant dient te voorzien alvorens Diensten zullen kunnen geleverd worden. Dit bedrag kan aangesproken worden door NF bij niet betaling van Betwistingskosten en Retrocessies. Dit bedrag dient bij gebruik door NF steeds opnieuw aangevuld te worden conform het vermelde bedrag in de Bijzondere voorwaarden

2. Voorwerp en toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overdracht van onbetwiste Schuldvorderingen door de Klant aan NF.

De Bijzondere Voorwaarden wijzigen en vullen huidige Algemene Voorwaarden desgevallend aan. In geval er verschillen zijn tussen de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, zullen de Bijzondere Voorwaarden voorrang hebben.

2.2 Indien de Schuldvordering onbetwist is en blijft, kan de Klant de procedure “Overdracht van Schuldvordering” volgen.

2.3 NF zal haar Diensten aanbieden op het NextFactor Platform dat eigendom is van NF en via email.

Het gebruik van het NextFactor Platform door de Klant is onderworpen aan de onvoorwaardelijke aanvaarding van de Klant van alle voorwaarden of disclaimers vermeld op het NextFactor Platform. Het gebruik van de Diensten die ermee verbonden zijn en die uitgevoerd worden door NF is onderworpen aan de aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, van de Bijzondere Voorwaarden en van alle andere voorwaarden of disclaimers vermeld op de het NextFactor Platform of op de inschrijvingsformulieren die de Klant dient te downloaden en in te vullen teneinde Schuldvorderingen over te dragen.

De huidige Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden maken samen het geheel der contractuele bepalingen uit die op de relatie tussen NextFactor en de Klant die gebruik maakt van de Diensten van toepassing zijn. De transacties gesloten tussen de Klant en NextFactor middels het NextFactor Platform worden eveneens uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn voor de kwestieuze transactie.

Bijgevolg ziet de Klant af van zijn eigen algemene en/of bijzondere aankoop en/of verkoopsvoorwaarden.

3. Toegang tot de Diensten.

3.1 De toegang tot het NextFactor Platform en de Diensten is voorbehouden aan klanten die als Klant zijn ingeschreven en aanvaard werden door NF.

3.2 Deze toegang tot het NextFactor Platform en/of tot de Diensten kan op elk moment en zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is in hoofde van NF, worden ingetrokken middels een eenvoudige kennisgeving, zij het definitief of tijdelijk (1) in geval van niet naleving van huidige Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden, (2) in geval van klachten door Debiteuren, derden of openbare of gerechtelijke autoriteiten, (3) in geval van fraude of verdenking van fraude, (4) in de hypothese dat de Klant, om welke reden dan ook, niet langer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden van het NextFactor Platform, (5) in de hypothese dat hij bij de Overdracht van Schuldvorderingen al dan niet bewust onjuiste informatie heeft meegedeeld aan NF of dat hij nagelaten heeft informatie te bezorgen die nuttig of belangrijk lijkt, (6) ingeval er een te groot deel van de Overgedragen Schuldvorderingen betwist worden, (7) ingeval de Klant in gebreke blijft de aan NF verschuldigde bedragen te betalen of de Waarborg ter beschikking te stellen of (8) in het geval van artikel 6.5.

4.  Aanvraag tot inschrijving.

4.1 Om als Klant te mogen worden ingeschreven, moet de Klant aan de volgende voorwaarden voldoen:

(1) opgericht zijn onder de vorm van een rechtspersoon en rechtsgeldig zijn ingeschreven bij de bevoegde nationale instantie.

(2) handelen via tussenkomst van een door NF aanvaard gemachtigd vertegenwoordiger, indien het een onderneming of organisatie betreft, welke over de nodige volmachten beschikt om de vennootschap/instelling die hij vertegenwoordigt geldig te verbinden en van wie op het moment van inschrijving een kopie van het identiteitsdocument aan NF dient te worden overgemaakt samen met een kopie van de statuten van de onderneming of organisatie. In geval van intrekking, ontslag of vervanging van de (wettelijke) vertegenwoordiger van de onderneming of organisatie, verbindt de Klant zich ertoe NF hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en haar de identiteit en volmachten van de nieuwe vertegenwoordiger mee te delen. Bij gebreke hieraan kan NF onmiddellijk de toegang van de Klant intrekken en zal de Klant in ieder geval gebonden blijven, ten opzichte van NF, door de handelingen die in haar naam door de vertegenwoordiger waarvan de volmachten om welke reden dan ook werden ingetrokken zonder NF daarvan naar behoren te hebben ingelicht, werden uitgevoerd.

(3) niet het voorwerp uitmaken van een faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of gerechtelijke of vrijwillige vereffening.

(4) niet het voorwerp uitmaken van veroordelingen of strafrechtelijke of administratieve vervolgingen voor inbreuken met een financieel karakter (witwassen, fiscale of sociale fraude, enz…), deze voorwaarde is eveneens van toepassing op de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de Klant.

4.2 De Klant zal zijn aanvraag doen door het beantwoorden van de vragen gesteld op het NextFactor Platform, het uploaden van de in 4.1 gevraagde documenten en het (digitaal) ondertekenen van de Algemene Voorwaarden.

4.3 Voorafgaandelijk aan de aanvaarding behoudt NF zich het recht voor om aan de Klant ieder relevant document op te vragen dat betrekking heeft op de identiteit van de vertegenwoordigers en alle relevante stukken met betrekking tot de onderneming of organisatie.

4.4 De Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden dienen door de Klant voorafgaandelijk aanvaard te worden. Dit gebeurt ofwel via het NextFactor Platform, ofwel via het terugsturen van een ondertekend exemplaar van de Algemene en Bijzondere voorwaarden per email aan [info@NextFactor.be] of per post.

5.  Aanvaarding als Klant.

5.1. De aanvaarding als Klant wordt overgelaten aan de vrije beoordeling van NF, die de inschrijving van de Klant onder meer kan weigeren indien zij meent dat de informatie waarover zij beschikt aangaande de kandidaat, of, naar gelang het geval, diens vertegenwoordiger, haar geen voldoende waarborgen geeft over zijn solvabiliteit of om eender welke andere reden, zonder dat NF haar beslissing moet verantwoorden en zonder dat deze beslissing het voorwerp kan uitmaken van enige betwisting.

5.2 NF zal de Klant op de hoogte brengen van haar beslissing over de aanvaarding via het NextFactor Platform of via een e-mail uitgaande van info@NextFactor.be en daarbij de Klant de Bijzondere voorwaarden overmaken.

5.3. De aanvaarding door NF is pas definitief indien aan alle voorwaarden vermeld in de Bijzondere Voorwaarden is voldaan. Indien deze vermelden dat een Waarborg dient te

worden voorzien ten voordele van NF dient de Klant eerst het vermelde bedrag van de Waarborg over te schrijven op rekeningnummer IBAN BE81 0019 0697 3924.

5.4. Om aanvragen tot Overdracht van een Schuldvordering te kunnen doen, dient een Klant aanvaard te zijn als klant door NF en de Algemene en Bijzondere Voorwaarden te hebben aanvaard en uitgevoerd. Vanaf dat ogenblik gelden alle aanvragen tot Overdracht als aanbod tot Overdracht, waardoor de Overdracht tot stand komt door de aanvaarding van de aanvraag tot Overdracht door NextFactor.

6. Aanvaarding van Overdracht van een Schuldvordering – Voorwaarden.

6.1 Bij elke aanvraag tot Overdacht van Schuldvordering zal de Klant aan NextFactor via het NextFactor Platform of via email een identieke kopie moeten overmaken van de titel die de Schuldvordering inhoudt (factu(u)r(en)) onder de vorm van een PDF document.

De plaatsing van een Schuldvordering op het NextFactor Platform of de indiening van een Schuldvordering via email wordt gelijkgesteld met het onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanbod van de Schuldvordering, overeenkomstig de voorwaarden vervat in onderhavige Algemene Voorwaarden en in de Bijzondere Voorwaarden.

Bij elke aanvraag vermeldt de Klant of hij kiest voor de variant “NextFactor Single” of de variant “NextFactor Double”. Bij NextFactor Single wordt de Koopprijs in één keer uitbetaald. Bij NextFactor Double wordt de Koopprijs uitbetaald in twee (2) betalingen.

Voor elke Overdracht van Schuldvordering die NF aanvaardt geldt de Koopprijs die vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden. Op het moment van de verzending van deze aanvaarding van de Schuldvordering door NF, komt de Overdracht van deze Schuldvordering overeenkomstig de bepalingen van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden tot stand.

6.2 Onverminderd de voorwaarden vastgelegd bij Artikelen 6.4. tot 6.16. hieronder, behoudt NF zich het discretionair recht voor om een aanvraag voor Overdracht van Schuldvordering te verwerpen, indien zij onder meer meent dat deze niet aan alle vereiste betrouwbaarheidswaarborgen voldoet, en dit zonder beroepsmogelijkheid voor de Klant. NF dient hiervan geen motivatie te geven.

6.3 NF zal trachten binnen de vier (4) werkdagen na de aanvraag van Overdracht van de Schuldvordering op het NextFactor Platform de Overdracht te aanvaarden of te verwerpen. Deze aanvaarding of verwerping kan uitsluitend gebeuren via een e-mail
van invoice@NextFactor.be of via het NextFactor Platform. Bij de aanvaarding kunnen eventueel bijkomende of afwijkende voorwaarden worden vermeld. Bij gebrek aan antwoord binnen de acht (8) werkdagen na de aanvraag van Overdracht van de Schuldvordering, wordt de Overdracht geacht niet aanvaard te zijn door NextFactor. Binnen deze periode van 8 dagen heeft de Klant niet het recht om het aanbod in te trekken.

6.4 Voorafgaandelijk aan de Overdracht behoudt NF zich het recht voor om aan de Klant ieder relevant document op te vragen dat betrekking heeft op deze Schuldvordering en op de contractuele relatie die de Klant met de Debiteur bindt (factuur, overeenkomst,…). Zo is de Klant, naast diens algemene informatieverplichting wat betreft alle aangelegenheden die a priori relevant lijken, eveneens gehouden tot het overmaken, op het eerste verzoek van NF, van alle informatie of documenten die nodig zijn teneinde de aard, de kwaliteit en de

oorsprong van de Schuldvordering na te gaan. Indien de Klant in gebreke blijft deze documenten en informatie spontaan of, desgevallend, binnen de meegedeelde termijn, over te maken, zal de aanvraag mogelijks om deze reden door NF verworpen worden.

Voorafgaandelijk aan de Overdracht behoudt NF zich ook het recht voor contact te nemen met of een plaatsbezoek te doen bij de aangeboden Debiteur in het kader van de aanvaarding van de Schuldvordering.

6.5 Het is de Klant formeel verboden om Schuldvorderingen die hij op vennootschappen heeft waarin hij of zijn vertegenwoordigers, feitelijk mandatarissen of aandeelhouders over deelnemingen, mandaten of eender welke andere belangen beschikken, over te dragen.

6.6 Het is de Klant verboden om Schuldvorderingen op particulieren over te dragen. De Debiteur van de Belgische Schuldvordering dient ingeschreven te zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen. In de Bijzondere Voorwaarden kunnen hiervoor afwijkende afspraken gelden.

6.7 Het is de Klant verboden om Schuldvorderingen die onderworpen zijn aan sociale en fiscale inhoudingen om de vergoeding van eventuele schulden die Klanten zouden moeten betalen aan belastingdiensten of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) te garanderen, over te dragen.

6.8 Enkel de Schuldvorderingen die gematerialiseerd zijn in een factuur (of in een staat van kosten en erelonen indien de schuldeiser zelfstandig is) kunnen worden overgedragen.

6.9 De facturen die nog niet vervallen of nog niet opeisbaar zijn kunnen niet worden overgedragen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende beslissing van NextFactor.

6.10 Enkel de Schuldvorderingen die betrekking hebben op geleverde goederen of diensten kunnen worden overgedragen. Het is de Klant verboden om voorschotfacturen, tussentijdse facturen of facturen voor aanbetalingen over te dragen.

6.11 De Klant dient NF onmiddellijk te informeren van elk element dat ertoe zou kunnen leiden dat de Schuldvordering geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de Debiteur om een andere reden dan insolventie bij de Debiteur (korting, betwisting van de factuur, schuldvergelijking, betaling aan de Klant, enz.). Dit betreft zowel elementen die plaatsvonden vóór de Overdracht van de Schuldvordering als deze die plaatsvonden na de Overdracht ervan.

De Klant waarborgt voor zover als nodig dat de Schuldvordering die hij wenst over te dragen haar volle eigendom is en niet het voorwerp uitmaakt van een beslag, cessie of een inpandgeving. Indien de Schuldvordering reeds verpand of gecedeerd is, zal NF ervan uitgaan dat toestemming bekomen werd door de pandhouder/cessionaris. Verder waarborgt de Klant dat de Schuldvordering niet het voorwerp uitmaakt van schuldvergelijking en dat de schuldvordering niet werd betwist door de Debiteur. In het geval dat de Schuldvordering betwist werd door de Debiteur of dat deze aan NF heeft laten weten dat hij ze geheel of gedeeltelijk betwist om welke reden dan ook, wordt deze, naargelang het geval, geweigerd of geretrocedeerd.

6.12 Wanneer de Klant een Schuldvordering tot Overdracht aanbiedt, is de Klant verplicht alle vervallen facturen op de betrokken Debiteur tegelijkertijd tot Overdracht aan te bieden. Indien de totale vervallen Schuldvordering meer bedraagt dan 10.000 EUR worden in principe de oudste facturen overgedragen tot dit maximum wordt bereikt. NF kan evenwel een hoger bedrag aanvaarden. NF zal bij de aanvaarding steeds vermelden welke vervallen facturen zijn aangekocht en welk het bedrag is van de aangekochte vordering.

6.13 De Schuldvorderingen dienen te zijn opgesteld in EURO.

6.14 De Klant bevestigt en garandeert aan NF dat:

  • de overgedragen Schuldvorderingen inclusief btw zijn;

  • deze btw correct werd gefactureerd conform het juiste btw-

    tarief en conform de toepasselijke Belgische wettelijke

    bepalingen;

  • deze btw volledig en tijdig werd betaald aan de Belgische btw-administratie; deze btw nog niet werd teruggevraagd via de btw-aangifte, noch werd terugbetaald, noch werd verrekend door de Klant of de Belgische btw administratie.

 

Door de Overdracht van deze Schuldvorderingen van de Klant aan NextFactor gaat het recht op teruggaaf van de btw vervat in deze overgedragen Schuldvorderingen automatisch over naar NextFactor.

Indien de Belgische btw-administratie de btw niet of niet volledig terugbetaalt aan NF omdat de vordering tot teruggaaf van de btw werd geweigerd, zal de Klant NF vergoeden ten belope van dat bedrag.

6.15 De Schuldvorderingen waarvoor de aanvraag tot Overdracht wordt ingediend, betreffen enkel Belgische Schuldvorderingen.

6.16 De Klant verklaart de Schuldvordering nog niet ter invordering uitbesteed te hebben aan een incassokantoor, advocaat of gerechtsdeurwaarder en nog geen gerechtelijke invorderingsacties of IOS procedure te hebben opgestart. Debiteurenbeheer (intern of extern) zoals door een factoringmaatschappij is wel toegestaan.

7. Procedure voor Overdracht van Schuldvorderingen.

7.1 Indien een aanvraag tot Overdracht van Schuldvordering door NF is aanvaard, zal zij dit via het NextFactor Platform of via een email van invoice@NextFactor.be bevestigen aan de Klant en is de Overdracht voltrokken. Bij de aanvaarding kunnen eventueel bijkomende of afwijkende voorwaarden worden vermeld.

7.2 NF zal binnen de twee (2) werkdagen overgaan tot betaling van de gehele Koopprijs in geval gekozen werd voor NextFactor Single of tot betaling van de eerste schijf van de Koopprijs indien gekozen werd voor NextFactor Double. De tweede schijf wordt, in geval van NextFactor Double, uitbetaald indien de Debiteur haar volledige schuld jegens NF aangaande deze Schuldvordering aan NF heeft betaald. De betaling van de Koopprijs van de Schuldvordering gebeurt steeds per bankoverschrijving eventueel onder aftrek van de door de

Klant krachtens artikel 11 verschuldigde kosten. Het kopen van schuldvorderingen is vrijgesteld van BTW (Artikel 44, §3, 7° BTW-wetboek).

7.3 De vergoeding voor de Diensten bedraagt 1,5 % van het Nominaal Bedrag van de Schuldvordering, te vermeerderen met 21% btw. Deze vergoeding vermeerderd met 21% wordt geacht te zijn verrekend in de Koopprijs. NF zal voor haar dienstverlening een btw factuur uitreiken aan de Klant.

8. Kennisgeving van de Overdracht van Schuldvorderingen.

8.1 Zodra de Overdracht aanvaard is, stelt NF de Debiteur in kennis van de Overdracht van de Schuldvordering aan NF. In de kennisgevingsbrief die door NF aan de Debiteur verzonden zal worden, zal de Overdracht kenbaar gemaakt worden en zal de Debiteur uitgenodigd worden om over te gaan tot de onmiddellijk betaling van de Schuldvordering.

8.2 De Klant zal bovendien op vraag van NF tijdig alle nodige handelingen stellen en documenten ondertekenen om de Overdracht van de Schuldvordering te laten plaatsvinden en om de Overdracht van de Schuldvordering tegenstelbaar te maken aan Debiteur(s). Indien de Klant hierin gebreke blijft, kan NF de betaling van de Koopprijs uitstellen of de transactie annuleren of terugdraaien.

9. Persoonsgegevens

9.1 In het kader van de Overdracht zullen de Persoonsgegevens van de Debiteur door de Klant aan NF worden overgedragen via het NextFactor Platform waarop NF de Persoonsgegevens verzamelt. In dit verband zullen zowel de Klant als NF de overgedragen Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals deze van kracht zijn en zoals zij in de toekomst kunnen worden gewijzigd, aangevuld of vervangen.

9.2 Hierbij zal NF optreden als ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Bijgevolg zal NF alle op grond van artikel 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 vereiste informatie aan de Debiteur (i.e. ‘betrokkene’) bezorgen omtrent de verwerking van zijn/ haar Persoonsgegevens door middel van de bovengenoemde kennisgeving tot Overdracht van de Schuldvordering. Deze kennisgeving zal binnen een redelijke termijn en uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de Persoonsgegevens gedaan worden.

9.3 NF zal de verzamelde Persoonsgegevens desgevallend doorgeven aan de gerechtsdeurwaarder(s) waarmee zij samenwerkt in het kader van de invordering van de Schuldvordering. Deze gerechtsdeurwaarders zullen deze Persoonsgegevens als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke verwerken in het kader van het innen van de Schuldvordering.

10. Betwisting en retrocessie van de schuldvordering.

10.1 Indien de Debiteur de Schuldvordering rechtmatig betwist, en hierin wordt inbegrepen de betwisting in het kader van een IOS procedure, kan de Schuldvordering worden geretrocedeerd en is de Klant gehouden de Kooprijs van de Schuldvordering onmiddellijk terug te betalen aan NF verhoogd met de Betwistingskosten. Indien de terugbetaling niet gebeurd is binnen de twee (2) werkdagen vanaf de kennisgeving van de betwisting aan de Klant, zal NF het recht hebben het terug te betalen bedrag af te houden de Waarborg en indien ontoereikend van de Koopprijs die betrekking heeft op een andere Schuldvordering die door de Klant werd aangeboden. In geval de Klant in gebreke blijft het volledig bedrag binnen de vooropgestelde termijn te betalen, zal deze laatste, bovenop het bedrag van de Koopprijs en de Betwistingskosten, een schadevergoeding van 10% van de Koopprijs, met een minimum van 500 EUR, evenals interesten aan de interestvoet van 12% per jaar, verschuldigd zijn.

11. Afhandeling directe betalingen

11.1 In het geval de door de Klant aangeboden Schuldvordering aan hem geheel of gedeeltelijk wordt betaald door de Debiteur voor of na de aanvaarding van de Overdracht van Schuldvordering, zal de Klant NF hiervan direct informeren en het aan hem betaalde bedrag van de Schuldvordering onmiddellijk, integraal en niet later dan twee (2) werkdagen na de ontvangst van de betaling doorstorten op de bankrekening van NF (BE21 0019 0697 1803). Indien de aanvraag nog niet werd goedgekeurd zal NF het onderzoek indien mogelijk opschorten en de Klant hiervan informeren. De Klant zal evenwel niet wachten op een bericht van opschorting door NF om de bedragen door te storten. Indien de Schuldvordering gedeeltelijk of volledig werd betaald na en ingevolge een actie van NF, kan de koop door NF als aanvaard worden beschouwd en ontvangt de Klant de afgesproken Koopprijs nadat de Klant het bedrag van de Schuldvordering doorgestort heeft op de bankrekening van NF, hetgeen niet later dan twee (2) werkdagen na de ontvangst van de betaling dient te gebeuren. Indien de Schuldvordering deels of volledig werd betaald vóórdat er enige actie door NF is genomen, zal de aanvraag opgeschort en geannuleerd worden en zal de klant het doorgestorte bedrag terugkrijgen onder aftrek van de door NF gemaakte kosten. Bij gebreke van tijdige betaling zullen sowieso bijkomend Betwistingskosten door de Klant betaald moeten worden.

11.2 In geval de Schuldvordering zou worden verworpen in de gevallen voorzien bij artikel 6 en artikel 10, en dit nadat de Schuldvordering door NF aanvaard is en aldus rechtmatig overgedragen, zal er een Retrocessie plaatsvinden en zijn Betwistingskosten verschuldigd door de Klant. De terugbetaling van de Koopprijs en de betaling van de Betwistingskosten moet gebeuren binnen de twee (2) werkdagen vanaf de kennisgeving van de verwerping aan de Klant.

11.3. De Klant geeft bij onderhavige Algemene Voorwaarden aan NF de toelating om het bedrag van de krachtens artikel 11.1 en 11.2 verschuldigde bedragen en kosten te factureren. In geval de Klant in gebreke blijft enig aan NF verschuldigd bedrag te betalen (Koopprijs in geval van retrocessie en/of Betwistingskosten) behoudt NF zich het recht voor om deze bedragen af te houden van de Waarborg of van de Kooprijs die betrekking heeft op een andere Schuldvordering die door de Klant werd aangeboden. In geval de Klant in gebreke blijft het volledig bedrag binnen de vooropgestelde termijn te betalen, zal deze laatste, bovenop het bedrag van de Koopprijs, een schadevergoeding van 10% van de Koopprijs, met een minimum van 500 EUR, evenals interesten aan de interestvoet van 12% per jaar, verschuldigd zijn. In dit geval zal NF eveneens het recht hebben om de Diensten met onmiddellijke ingang stop te zetten, zonder terugbetaling van de Waarborg en zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.

12. Debiteur in moeilijkheden.

12.1 In geval van faillissement of procedure tot gerechtelijke reorganisatie ingesteld tegen de Debiteur, heeft NF het recht om een aangifte van schuldvordering in te dienen voor iedere Overdracht van Schuldvordering die plaatsvond via het NextFactor Platform of via email.

NF wordt ook onherroepelijk gesubrogeerd in de rechten van de Klant inzake het recht tot het uitoefenen van de btw- teruggaaf.

13. Fraude van de Klant.

13.1 In geval van vermoeden van bedrog, fraude of van niet conform gebruik van de Diensten door de Klant, behoudt NF zich het discretionair recht voor om een intern onderzoek te openen en om in dit opzicht iedere inlichting te vergaren die kan toelaten om de vermoedens te bevestigen of te ontkrachten.

13.2 In geval van fraude, poging tot fraude, bedrog of gebruik van het NextFactor Platform of van de Diensten van NextFactor met een frauduleus oogmerk door de Klant, behoudt NF zich het recht voor om, naast de terugbetaling van de Koopprijs, een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10.000 EUR te eisen voor de technische, administratieve en juridische kosten die voortvloeien uit de (poging tot) fraude of het bedrog, onverminderd het recht van NF om een hogere schadevergoeding te eisen ingeval de werkelijk geleden schade meer bedraagt dan 10.000 EUR. Verder behoudt NF zich het recht voor om haar Diensten stop te zetten met onmiddellijke ingang, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.

Onder bedrog of fraude wordt onder meer, doch niet beperkt tot, het volgende verstaan: het opstellen van valse facturen, identiteitsdiefstal, niet gemelde afspraken tussen de Klant en zijn Debiteur, het bewust nalaten informatie mee te delen die NF zou kunnen schaden, het bewust meedelen van foutieve informatie die NF zou kunnen schaden, enz.

14. Beperking van aansprakelijkheid.

14.1. NF is slechts gehouden tot betaling van de Koopprijs.

14.2 De Klant aanvaardt expliciet dat al wat NF van de Debiteur kan innen met betrekking tot de Overdracht ten hare gunste zal zijn.

14.3 NF verbindt zich ertoe om na te gaan of de facturen op het eerste zicht aanvaardbaar en conform lijken, vooraleer zij de aangeboden Schuldvordering aanvaardt, zonder dat dit enig resultaatsverbintenis in haar hoofde impliceert.

NF gaat bovendien na of een nieuwe Klant correct is ingeschreven op het NextFactor Platform, op basis van de informatie die door de Klant wordt meegedeeld op het ogenblik van zijn aanvraag, zonder dat zij gehouden is om andere verificaties uit te voeren en zonder dat dit enig resultaatsverbintenis in haar hoofd impliceert.

14.4 NF kan onder meer niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheden die bewust of niet bewust door de Klant worden meegedeeld.

14.5 NF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van het NextFactor Platform of als gevolg van enig defect of onbeschikbaarheid van het NextFactor Platform.

15. Opzegging

15.1. De Klant en NF kunnen deze Overeenkomst steeds opzeggen bij aangetekend schrijven met een opzegperiode van één maand.

15.2 De opzegging heeft geen gevolgen voor aanvragen tot Overdracht van Schuldvorderingen die voor de opzeg of tijdens de opzegperiode werden gedaan. Zij kunnen aanvaard of verworpen worden en geven aanleiding tot de kosten zoals voorzien in de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

15.3 De Overeenkomst wordt automatisch en met onmiddellijke ingang beëindigd in de gevallen de toegang tot Diensten worden ingetrokken zoals vermeld in art. 3.2.

15.4 De Waarborg wordt aan de Klant teruggestort na de Opzegging en nadat alle Overgedragen Schuldvorderingen afgewikkeld zijn.

16. Overige

16.1 De kennisgevingen aan de Klant voorzien in onderhavige Algemene Voorwaarden worden geldig gedaan door NF op het e-mailadres dat werd medegedeeld door de Klant bij zijn inschrijving.

16.2 De Klant verbindt er zich toe om onmiddellijk elke wijziging van de gegevens die zijn meegedeeld bij de inschrijving (zoals wijziging adres, bankrekening, email adres) schriftelijk aan NF mee te delen.

16.3 NF behoudt zich het recht voor om huidige Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. Iedere wijziging of aanpassing van de Algemene Voorwaarden zal van kracht worden onmiddellijk na de publicatie van de nieuwe bepalingen op het NextFactor Platform en de nieuwe versie wordt geacht uitdrukkelijk aanvaard te zijn geworden door de Klant.

De toegang tot de Algemene Voorwaarden wordt op ieder ogenblik op een leesbare en duurzame drager gegarandeerd op het NextFactor Platform, via volgende
link: https://NextFactor.be/nl/algemene-voorwaarden. Bovendien worden de Algemene Voorwaarden/Bijzondere voorwaarden aan elke nieuwe Klant per email opgestuurd. In geval van wijziging van de Algemene of Bijzondere Voorwaarden zal NF de klant uiterlijk één maand voor de inwerkingtreding van de wijzigingen in kennis stellen van de wijzigingen en worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden/ Bijzondere Voorwaarden aan elke Klant per email opgestuurd. De Klant heeft één maand na het toezenden van de gewijzigde Algemene of Bijzondere Voorwaarden het recht om de Overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen mits een opzegtermijn van één maand.

Indien Belgische, Europese of gelijk welke andere instanties of regelgevingen NF ertoe verplichten de Algemene of Bijzondere Voorwaarden te wijzigen heeft NF het recht deze wijzigingen door te voeren zonder de bovenstaande procedure te moeten toepassen.

16.4 Schuldvergelijking geldt steeds van rechtswege tussen de wederkerige schulden van NF en haar Klanten, zelfs in geval van faillissement en ongeacht de oorzaak of oorsprong van de schuld.

16.5 Alle communicatie tussen NF en de Klant is vertrouwelijk. Iedere mededeling, zelfs gedeeltelijk, van vertrouwelijke informatie die tussen NF en de Klant werd uitgewisseld zal aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding in hoofde van de partij die huidig confidentialiteitsbeding schendt, met een minimum van 500 EUR per overtreding, tenzij (i) deze informatie publiek beschikbaar is, (ii) NF schriftelijk heeft toegestemd met deze communicatie, (iii) deze informatie via een derde partij rechtmatig verkregen werd of (iv) deze informatie openbaar moet worden gemaakt in het kader van gerechtelijke procedures of op grond van enige wettelijke of reglementaire bepaling.

16.6 De nietigheid of de niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst heeft geen gevolgen op de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen. De nietige of niet-uitvoerbare bepalingen worden vervangen door bepalingen die zoveel als mogelijk beantwoorden aan de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoeling van NF en de Klant.

16.7 Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.