Worden uw facturen niet betaald?
Verkoop ze aan NextFactor!

Hoe werkt het?

NextFactor heeft een nieuwe en eenvoudige oplossing ontwikkeld voor uw achterstallige facturen.
De oplossing is bestemd voor de Benelux B2B markt.

vervallen-factuur
inning-en-vordering

Kies uw variant

Voor elke vordering doet u een aparte aanvraag en kiest u telkens voor één van de twee varianten. 

NextFactor SINGLE

U verkoopt uw onbetaalde en onbetwiste factuur naar keuze voor maximaal 80% van het openstaande factuurbedrag.

U ontvangt dit bedrag in één enkele betaling (Single Payment) 2 werkdagen nadat de transactie door NextFactor is goedgekeurd.

NextFactor DOUBLE

U verkoopt uw onbetaalde en onbetwiste factuur naar keuze voor maximaal 95% van het openstaande factuurbedrag.

U ontvangt hiervan de helft 2 werkdagen nadat de transactie door NextFactor is goedgekeurd.

Als uw klant de volledige vordering aan NextFactor heeft betaald, ontvangt u een tweede betaling (Double Payment) van het resterende deel van de koopsom.

NextFactor CORPORATE

Heeft u meerdere oude vervallen vorderingen en wilt u uw portefeuille opschonen?

Wilt u NextFactor vervolgens op een structurele wijze gebruiken in uw credit managementproces?

Neem dan contact op. Wij werken dan graag een voorstel uit op maat (voor zowel SINGLE als DOUBLE).

Geen kosten

Aan de verkoop via NextFactor zijn geen kosten verbonden

De kosten voor de invordering van de factuur zijn voor rekening van NextFactor. Ook indien NextFactor er niet in slaagt het geld te innen worden geen kosten in rekening gebracht.

Indien de factuur rechtmatig betwist wordt, dient u de koopprijs terug te betalen. Wij brengen dan ook een administratieve vergoeding in rekening van EUR 250,- per betwiste vordering.

Vooraf kan een waarborg gevraagd worden ter dekking van een eventuele betwisting. U kunt echter op elk moment het openstaande bedrag van de waarborg opvragen indien u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van NextFactor.

schuldvorderingen

Van start in vier stappen

In 4 eenvoudige stappen uw facturen verkopen:U stuurt uw aanvraag tot registratie als klant via een kort invulformulier dat u terugvindt op onze “registratiepagina”

→ Na aanvaarding bezorgen wij u per mail een offerte met daarin een kooppercentage en een overeenkomst.

→ U bezorgt ons de overeenkomst ondertekend terug en vanaf dan kunt u zich aanmelden en ons onbetwiste facturen te koop aanbieden tegen het  overeengekomen kooppercentage.

→ Deze inschrijving is kosteloos. U meldt zich aan op de website en via “verkoop je facturen” kunt u uw facturen te koop aanbieden door het volgende te uploaden:

→ de facturen met verkoopsvoorwaarden

→ kopie laatste rappel

→ rekeningoverzicht (samenstelling openstaand saldo)Binnen 4 werkdagen informeren wij u over de aanvaarding of de weigering van uw aanvraag.

Bij aanvaarding is de factuur direct eigendom van NextFactor.

 Twee werkdagen na aanvaarding betaalt NextFactor de koopprijs uit en start de inningsprocedure in samenwerking met onze partners.

Bij volledige betaling door uw klant krijgt u van ons een bericht en kunt u eventueel opnieuw zaken doen met uw klant.

Indien u koos voor NextFactor Double krijgt u op dat moment het saldo van de koopsom uitbetaald.

Meest gestelde vragen

Op basis van uw gegevens bij de inschrijving wordt een prijs berekend en ontvangt u een prijsofferte voor beide varianten (Next Factor SINGLE en NextFactor DOUBLE). De koopprijs wordt berekend op het factuurbedrag inclusief BTW. De prijs wordt onder meer bepaald door de sector waarin u actief bent, de ouderdom van de factuur wanneer u ze wenst te verkopen en de gemiddelde grootte van de factuur.

Nadat u een registratie gedaan ontvangt u een prijsvoorstel. Zodra u hiermee akkoord gaat liggen de prijzen vast voor alle facturen die u vanaf dan te koop aanbiedt. Indien NextFactor de prijs nadien wenst te wijzigen wordt u hiervan schriftelijk geïnformeerd. Uiteraard geldt deze prijsaanpassing uitsluitend voor nieuwe aanvragen.

NextFactor weigert alle facturen op klanten die reeds in faling zijn of een grote kans maken op een spoedige faling door recente negatieve antecedenten. Indien het dossier geweigerd wordt, is de kans op inning zeer klein en raden wij af nog kosten te maken om de vordering te innen. Het aanvaardingsproces voor beide varianten is identiek. Het heeft dus geen zin om een dossier geweigerd voor NextFactor SINGLE nogmaals in te dienen voor NextFactor DOUBLE of omgekeerd. Indien een aanvraag geweigerd wordt, kan mogelijk een fiscaal attest afgeleverd worden.

Schuldvorderingen die verkocht worden aan NextFactor worden geïnd via onze partners. Die partners bieden een efficiënte minnelijke incassodienst gevolgd door een administratieve procedure om onbetwiste en opeisbare geldschulden in te vorderen (de IOS-procedure). Dit zorgt ervoor dat voor NextFactor en bijgevolg ook voor u en uw klant de kosten zo laag mogelijk kunnen gehouden worden.