Een handig overzicht van de meestgestelde vragen


Bekijk onze FAQ

Meestgestelde vragen

Hoeveel bedraagt de koopprijs?

Op basis van uw gegevens bij de inschrijving wordt een prijs berekend en ontvangt u een prijsofferte voor beide varianten (Next Factor SINGLE en NextFactor DOUBLE). De koopprijs wordt berekend op het factuurbedrag inclusief BTW. De prijs wordt onder meer bepaald door de sector waarin u actief bent, de ouderdom van de factuur wanneer u ze wenst te verkopen en de gemiddelde grootte van de factuur.

Kan de koopprijs wijzigen?

Nadat u een registratieaanvraag heeft gedaan ontvangt u van ons een prijsvoorstel. Zodra u hiermee akkoord gaat liggen de prijzen vast voor alle facturen die u vanaf dan te koop aanbiedt. Indien NextFactor de prijs nadien wenst te wijzigen wordt u hiervan schriftelijk geïnformeerd. Uiteraard geldt deze prijsaanpassing uitsluitend voor nieuwe aanvragen.

Welke facturen worden geweigerd?

NextFactor weigert alle facturen op klanten die reeds in faling zijn of een grote kans maken op een spoedige faling door bijvoorbeeld recente negatieve antecedenten. Indien het dossier geweigerd wordt, is de kans op inning zeer klein en raden wij af nog kosten te maken om de vordering te innen. Het aanvaardingsproces voor beide varianten is identiek. Het heeft dus geen zin om een dossier geweigerd voor NextFactor SINGLE nogmaals in te dienen voor NextFactor DOUBLE of omgekeerd. Indien een aanvraag geweigerd wordt, kan mogelijk een fiscaal attest afgeleverd worden.

Wat doet NextFactor met de aangekochte schuldvorderingen?

Schuldvorderingen die verkocht worden aan NextFactor worden geïnd via onze partners. Die partners bieden een efficiënte minnelijke incassodienst gevolgd door een administratieve procedure om onbetwiste en opeisbare geldschulden in te vorderen (de IOS-procedure). Dit zorgt ervoor dat voor NextFactor en bijgevolg ook voor u en uw klant de kosten zo laag mogelijk kunnen gehouden worden.

Kan ik een beroep doen op NextFactor als
particulieren niet betalen?

Ja, maar dit doen we niet via dit platform. Gelieve in voorkomend geval contact met ons op te nemen.

Kan ik een beroep doen op NextFactor als
particulieren niet betalen?

Ja, maar dat is maatwerk en dan gelden niet de genoemde percentages. Gelieve in voorkomend geval contact met ons op te nemen.

Wanneer en hoe word ik geïnformeerd over mijn dossier?

Binnen ongeveer 2 werkdagen na uw aanvraag tot inschrijving ontvangt u van ons een akkoord met de overeenkomst en eventuele andere voorwaarden waaraan de voor verkoop aangeboden facturen moeten voldoen.

Nadat u ons de overeenkomst ondertekend heeft terugbezorgd en de gevraagde waarborgsom heeft betaald, kan u in een veilige omgeving facturen te koop aanbieden

Nadat u ons vervolgens een kopie van de facturen doorstuurt, informeren wij u doorgaans binnen de 4 werkdagen of wij uw vordering aanvaarden of weigeren. Na de aanvraag onderneemt u geen enkele actie meer om de facturen te innen. Na het indienen van uw facturen is de juridische overdracht van de vordering een feit zodra wij uw aanvraag hebben goedgekeurd.

Wanneer uw dossier eenmaal aanvaard is voor verkoop, gaan we doorgaans binnen de 2 werkdagen over tot de betaling van de koopprijs en starten we de inningsprocedure.

Indien het volledige verschuldigde bedrag door uw debiteur is betaald (factuurbedrag + kosten) berichten wij u hiervan en betalen wij het resterende bedrag in geval van NextFactor DOUBLE.


debiteur
Wat als de factuur nadien toch betwist wordt?

Als er alsnog een betwisting ontstaat, bijvoorbeeld omdat deze opgeworpen wordt tijdens het verdere invorderingstraject, wordt de verkoop teruggedraaid en betaalt u ons de koopprijs terug. Voor de administratieve afwikkeling rekenen wij een forfaitaire vergoeding van € 250. Omdat een betwisting niet altijd te voorzien is, kunnen wij bij inschrijving een waarborg vragen ter dekking van deze kost. De hoogte van deze waarborg hangt af van het verwachte volume en de ingeschatte dispuutgevoeligheid.

Ook indien een vordering betwist wordt omdat uw debiteur reeds (gedeeltelijk) aan u betaald heeft, zijn deze kosten verschuldigd. U dient daarom alle gelden die u ontvangt nadat u de aanvraag hebt ingediend onmiddellijk door te storten aan NextFactor. Zo vermijdt u ook de forfaitaire vergoeding te moeten betalen. Uiteraard zal NextFactor kritisch zijn op betwistingen van uw klant.

Wat zijn de voordelen van NextFactor?

Waarom kan NextFactor u dit aanbieden?

Het team van NextFactor beschikt over een ruime ervaring in het kopen en beheren van debiteurenportefeuilles van allerlei sectoren. NextFactor breidt dit uit naar individuele vorderingen. In samenwerking met onze partners en een uitgebreid netwerk van gerechtsdeurwaarders is een efficiënte weging en daardoor inning mogelijk.

Wat als u werkt met factoring of uw bank uw
facturen financiert?

Indien uw facturen door een bank of factoringmaatschappij worden gefinancierd zonder te worden verzekerd, kan NextFactor de vorderingen overnemen op het moment dat de bank of factoringmaatschappij ze niet meer kan of wil financieren. Deze financiering kan vervangen worden door de verkoopprijs die u van ons ontvangt. U vraagt dan retrocessie aan voor de betrokken vordering of laat de koopprijs aan uw factormaatschappij of uw bank betalen. Op deze manier kunnen wij hen een comfort bezorgen wat uw kredietrelatie met uw bank of factoringmaatschappij kan optimaliseren.

Waarin verschilt deze formule van een incasso-opdracht?

Bij de oplossing van NextFactor bespaart u op communicatie- en beheerskosten. Na de transactie zijn er geen kosten meer, noch administratieve verplichtingen inzake vergoeding, boekhouding, afschrijving en BTW teruggave. Tevens is een rapportering over de stand van zaken en een periodiek overleg over de te nemen acties niet meer nodig. 

De NextFactor oplossing geeft u comfort, zekerheid en rust. Het te ontvangen bedrag ligt direct vast en wordt onmiddellijk uitbetaald.

Vindt u niet wat u zoekt? Neem dan contact met ons op!