Disclaimer

Website

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van Nextfactor NV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0767.651.664 op de volgende link: https://nextfactor.be/.

Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Nextfactor kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Alle gegevens op de site worden door Nextfactor met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Nextfactor geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst Nextfactor in zover toegelaten onder toepasselijk recht alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website.

De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Nextfactor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, enz.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Nextfactor heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. Nextfactor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

De inhoud van deze website, met inbegrip van, de merken, logo’s, de teksten, beelden, etc. dewelke al dan niet beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Nextfactor of eventuele derden . Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze website onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Nextfactor is niet toegestaan, behoudens in de specifieke uitzonderingsgevallen zoals voorzien onder toepasselijk recht. Inbreuken kunnen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. Nextfactor geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Nextfactor  besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.

Nextfactor respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en overeenkomstig haar privacy beleid: https://nextfactor.be/privacy-statement/

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op het gebruik van deze website. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.